YORU出生於京都著名的浮世繪家族,在幼時接觸了搖搖而開始了YORU的夢想之路。住在稻荷神社附近的YORU時常跑到神社內練習,YORU技術進步飛快,從那時認為是稻荷神賦予他前進夢想的力量,因此將狐狸面具作為他的幸運之物,努力追尋夢想的YORU加入了「Crazy D.」

YORU出生於京都著名的浮世繪家族,在幼時接觸了搖搖而開始了YORU的夢想之路。住在稻荷神社附近的YORU時常跑到神社內練習,YORU技術進步飛快,從那時認為是稻荷神賦予他前進夢想的力量,因此將狐狸面具作為他的幸運之物,努力追尋夢想的YORU加入了「Crazy D.」

Package

Package

Package

Package

Metal certification card

Metal certification card

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru & Yox ( No included )

Yoru & Yox ( No included )

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

Yoru, Team Crazy D.

J.T Body

J.T Body

Stand

Stand

Stand & Sticker

Stand & Sticker

Bag & Mask

Bag & Mask

Accessories

Accessories

YoYo

YoYo