• YORU & YOKU SPLASH 2PACK. (TTF EXCLUSIVE)
    YORU & YOKU SPLASH 2PACK. (TTF EXCLUSIVE)
    TW$17990, US$650 No included shipping.
  • YORU SPLASH.(TTF EXCLUSIVE)
    YORU SPLASH.(TTF EXCLUSIVE)
    TW$9200, US$330. No included shipping.